ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Α.Σ.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογιτικά Συμμετοχής στη Δράση

Συμπληρωμένη αίτηση

και

1. Βεβαίωση πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,  ΟΤΕ κ.λπ.)
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (επικυρωμένο)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Αντίγραφο του τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης).
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών / ξένων γλωσσών / βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (επικυρωμένα)
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ & Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
7. Μία πρόσφατη φωτογραφία


Επιπρόσθετα για τους άνεργους

  • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ


Επιπρόσθετα για τους ασφαλισμένους ΟΓΑ

  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο του θεωρημένου για το 2013 βιβλιαρίου ασθενείας ΟΓΑ

  • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2012
    
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού