ΔΡΑΣΕΙΣ - Α.Σ.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΔΡΑΣΕΙΣ

Περιγραφή της Δράσης

Οι ενέργειες του Σχεδίου Δράσης στοχεύουν στη δημιουργία 3 νέων κοινωνικών συνεταιρισμών (ανά Δήμο) (κοινωνικών επιχειρήσεων) στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τουριστικές επιχειρήσεις της λειτουργικής περιφέρειας, σε μαθητές των δήμων, σε τελικούς καταναλωτές (παραγωγή-τυποποίηση-εμπορία παραδοσιακών βιολογικών προϊόντων των περιοχών παρέμβασης), σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων.

Τι περιλαμβάνουν οι δράσεις
1.ΜΕΛΕΤΕΣ:  
Η εκπόνηση της μελέτης θα υλοποιηθεί από Horizon E.E. – Εταιρεία Συμβούλων

2.ΔΙΚΤΥΩΣΗ:
Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,  ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ – Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση «Καλυψώ», ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ – (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.), η NEOTECH R&D Ο.Ε., ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.GR, θα παρέχουν υπηρεσίες δικτύωσης

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Σε Συνεργασία με την Κοινωφελή  Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αγιάς «Καλυψώ», το ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ – (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.), τη NEOTECH R&D Ο.Ε., το Εθνικό ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ και τους τοπικούς συλλόγους, θα υλοποιηθούν δράσεις πληροφόρησης προς τους ωφελούμενους και δράσεις ευαισθητοποίησης προς όλους τους περιφερειακούς, τοπικούς, εθνικούς φορείς, την επιχειρηματική και την τοπική κοινότητα

4.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Συντονιστής Εταίρος – Εθνικό ΚΕΚ Ευρωπρόοδος

5.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:
Τρία προγράμματα κατάρτισης:

 • (1 Χ 25 εκπαιδευόμενοι) για: φροντιστές υγείας (60% θεωρία, 40% πρακτική),

 • (1 Χ 25 εκπαιδευόμενοι)  «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» (60% θεωρία, 40% πρακτική),

 • (1 Χ 25 εκπαιδευόμενοι) «Τυποποίηση και προώθηση παραδοσιακών προϊόντων» (60% θεωρία, 40% πρακτική) τα οποία θα υλοποιηθούν από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ: (i) σε πιστοποιημένες αίθουσες στην περιοχή παρέμβασης (ii) μέσω τηλεκπαίδευσης με τη συνεργασία της NEOTECH R&D Ο.Ε.


6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
(i) Συνεδρίες σε ωφελούμενους: 1.275 συνεδρίες (από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, το ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ – Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση «Καλυψώ» (με τη χρήση της υποδομής των Κ.Υ.Υ. – Κέντρων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών που είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ (Μέτρο 3.1. – Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), το ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ – (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) (με τη χρήση κινητής μονάδας πληροφόρησης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και τη χρήση διαμεσολαβητών, συμβούλων ή μεντόρων ανάλογα την ομάδα των ωφελουμένων), τη NEOTECH R&D Ο.Ε. (αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του εταίρου στη χρήση τηλεσυνδιασκέψεων και e-meetings). (ii) Συνεδρίες σε επιχειρηματίες: μέσω Horizon E.E. και του ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, θα υλοποιηθούν συνεδρίες κυρίως με επιχειρηματίες και επαγγελματίες, με μέλη τοπικών επαγγελματικών συλλόγων.

Επιμέρους Στόχοι της παρέμβασης

 • Γενικός Στόχος 1: Η προετοιμασία ανέργων (ως εργαζόμενοι ή ως κοινωνικοί επιχειρηματίες) για απασχόληση με τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)

 • Ειδικός Στόχος 1.1.: Η εκπαίδευση-κατάρτιση ωφελουμένων των ομάδων  των ανέργων με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενότητες (75 ωφελούμενοι)

 • Ειδικό Στόχος 1.2.: Την ενδυνάμωση των ωφελουμένων ατόμων των Ομάδων Στόχων (Ο.Σ.) και εν τέλει την ενεργοποίησή τους για συμμετοχή σε σχήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας (75 ωφελούμενοι).


 • Στόχος 2: Η μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συνεπώς η ενίσχυση και υποστήριξη της απασχόλησης.

 • Ειδικός Στόχος 2.1.: Λειτουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού  ώστε τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται εντός της περιοχής παρέμβασης Μελιβοία (κάστανο) σε συνεργασία με τον τοπικό συνεταιρισμό γυναικών Μελιβοίας) θα επιλέγονται, θα προωθούνται προς τυποποίηση και  εμπορία. Πιο συγκεκριμένα το τοπικό γλυκό κάστανο θα παρέχεται από τους καστανοπαραγωγούς στο σύλλογο γυναικών Μελιβοίας και θα προωθείται στις τουριστικές επιχειρήσεις των Δήμων Αγιάς και Τεμπών ώστε να δημιουργηθεί χαρακτηριστικό γλύκισμα της περιοχής , σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες. Αυτό θα επιτευχθεί σε συνεργασία με το σύλλογο των επαγγελματιών των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης. Παράλληλα, θα υπάρξει μνημόνιο  συνεργασία με την ΜΚΟ Πήλιον Όρος για πώληση είτε στους χώρους που διαθέτει η ΜΚΟ στο Μουσείου Ελιάς και Λαδιού είτε μέσω διαδικτύου.  Ο συνεταιρισμός θα συμβάλει στην παροχή υπηρεσιών σε τουριστικές επιχειρήσεις του τόξου Δ. Τεμπών και Δ. Αγιάς σε περιόδους αιχμής

 • Ειδικός Στόχος 2.2.: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Φροντιστών Υγείας από ανέργους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα τρίτης ηλικίας. Βασική προϋπόθεση είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση των προσόντων των συμμετεχόντων σε συνεργασία με το Εθνικό ΚΕΚ Ευρωπρόοδος ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν πιστοποιημένες υπηρεσίες. Η δράση είναι σε άμεση συνέργεια με τον Αναπτυξιακό Νόμο και θα υλοποιηθεί στο μέρος που αφορά την πρακτική σε συνεργασία με τη Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης

 • Ειδικός Στόχος 2.3.: Κοινωνικός Συνεταιρισμός MathPower ανέργων νέων επιστημόνων (μαθηματικών,χημικών, φυσικών, φιλολόγων ή εν γένει επιστημόνων) με πολύ μικρό δηλωμένο  εισόδημα για ενίσχυση των μαθητών της περιοχής τόσο  στα μαθηματικά, όσο και σε άλλα μαθήματα που ενδεχομένως απαιτηθεί.


Περιγραφή των βασικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης
1.ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Το σύνολο των επιχειρήσεων της περιοχής σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό και την εποχική δραστηριότητα. Σημαντικό πρόβλημα είναι η ποιοτική παροχή υπηρεσιών κατά την τουριστική περίοδο. Λειτουργικά προβλήματα και προβλήματα στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών επηρεάζουν άμεσα τη αποδοτικότητα και τη βιώσιμότητα της περιοχής στο σύνολό της. Μέρος των υπηρεσιών καθαριότητας, service σε περίοδο overcapacity, μπορεί ν ανατεθεί σε φορείς (κοινωνικούς συνεταιρισμούς), εξοικονομώντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Ο Δήμος Αγιάς συμμετέχει σε διεθνή forum με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Συμμετοχή μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life+ για τις βιώσιμες πράσινες δημόσιες προμήθειες. Στα πλαίσια του ν.4019 για την κοινωνική οικονομία υπάρχει πρόβλεψη και για κοινωνικές προμήθειες (με κοινωνικά κριτήρια επιλογή αναδόχων). Μέσω των συγκεκριμένων στρατηγικών κοινωνικής ευθύνης θα προσφέρεται στους κοινωνικούς επιχειρηματίες ένα ασφαλές επίπεδο λειτουργίας το οποίο είναι σε θέση να προσφέρει σταθερά έσοδα ώστε να προσεγγίσουν γρήγορα στο νεκρό σημείο λειτουργίας. Η περιοχή παρέμβασης ως πόλος τουριστικής έλξης, ως ιδιαίτερος προορισμός (θρησκευτικός τουρισμός, ορεινός. Ιατρικός κλ.π) είναι σε θέση να προσελκύσει σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων (αλλοδαπών και εγχώριων τουριστών).

2.ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από χαμηλή απόδοση των μαθητών στα μαθηματικά, φυσική και άλλα μαθήματα. Έρευνες έχουν συνδέσει την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου με την καλή γνώση των μαθηματικών. Γενικά παρατηρείται ότι σε αγροτικές περιοχές που βρίσκονται σε απομακρυσμένους πόλους απασχόλησης, είναι δύσκολη η μετακίνηση των μαθητών σε φροντιστήρια και μεγάλος αριθμός αυτών εγκαταλείπει την εκπαιδευτική διαδικασία σε πρώιμο στάδιο λόγω δυσκολιών στην παρακολούθηση των μαθηματικών και των άλλων μαθημάτων. Ειδικά όταν οι οικογένειες έχουν άνεργα μέλη ή χαμηλό εισόδημα είναι αδύνατη η ενίσχυση της διδασκαλίας.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Στην περιοχή διαμένουν άνεργοι επιστήμονες, μαθηματικοί, φυσικοί, φιλόλογοι, με χαμηλό εισόδημα, συνεπώς μέσω της δημιουργίας του κοινωνικού συνεταιρισμού (MathPower) δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης, ενώ παράλληλα δίνεται στους μαθητές (όλων των τάξεων), η δυνατότητα για βελτίωση των ικανοτήτων τους στα μαθηματικά και στα άλλα μαθήματα, με απώτερο σκοπό:

 • τη διατήρηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και

 • την κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξή τους.


3.ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Έχει διαπιστωθεί ότι στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν τη πλήρη φροντίδα της οικογένειάς τους.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε το Μάρτιο του 1998. Σκοπός της Α. Σ. είναι η συνέχισή του εν λόγω προγράμματος παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά. Οι εξυπηρετούμενοι θα ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Ακόμη θα τους παρέχεται  και οικογενειακή βοηθός η οποία θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, τη προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, τη καθαριότητα του σπιτιού τους, καθώς και τη συντροφιά αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης.

4.ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Στην περιοχή καλλιεργούνται και παράγονται προϊόντα τα οποία αν και αποτελούν μοναδικές καλλιέργειες πανελλαδικά, δεν προωθούνται κατάλληλα στην ευρεία αγορά για κατανάλωση.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Μέσω της παρέμβασης προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής, προώθησης της τυποποίησης και της εμπορίας προϊόντων ώστε να χαρακτηριστούν ως προϊόντα της περιοχής.

Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου
Οι ομάδες στόχος της παρέμβασης είναι οι ακόλουθες:

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..

 • Νέοι επιστήμονες εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις που ορίζει η προκήρυξη.

 • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000ευρώ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό,  ή αντικειμενικό εισόδημα τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 ευρώ.


Μέσω των δράσεων θα προκύψει απασχόληση με τη δημιουργία 3 Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ανά δήμο)


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτιμώμενα αποτελέσματα:
Σύνολο ωφελουμένων:75

Εκ των οποίων:
i) αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων)
ii) αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν  σε επιχειρήσεις
iii) αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα
iv) αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα
v) αριθμός νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου

αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 3  Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί(ανά δήμο) 75 Απασχολούμενοι
αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους
αριθμός ωφελουμένων γυναικών: 45

αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών)

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού